California Fungi—Typhula variabilis
Typhula variabilis
(Photo: © Michael Wood)

Typhula variabilis Reiss
Hedwigia 1: 21. 1853.

Common Name: none