California Fungi—Tubaria confragosa
Tubaria confragosa
(Photo: © Michael Wood)

Tubaria confragosa (Fries) Harmaja
Karstenia 18: 55. 1978.

Common Name: none

Synonym: Phaeomarasmius confragosus (Fr.) Singer; Pholiota confragosa (Fr.) P. Karst.