California Fungi—Thelephora palmata
Thelephora palmata
(Photo: © Ron Pastorino)

Thelephora palmata (Scop.) Fries
Syst. mycol. 1: 432. 1821.

Common Name: none