California Fungi—Postia fragilis
Postia fragilis
(Photo: © Michael Wood)

Postia fragilis (Fr.) Jülich
Persoonia 11(4): 423. 1982.

Common Name: none

Synonyms: Tyromyces fragilis (Fr.) Donk; Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. and Ryvarden; Polyporus fragilis Fr.