California Fungi—Postia caesia
Postia caesia
(Photo: © Michael Wood)

Postia caesia (Schrad.) P. Karsten
Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 19. 1881.

Common Name: none

Synonyms: Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. & Ryvarden; Tyromyces caesius (Schrad.) Murrill; Polyporus caesius (Schrad.) Fries