California Fungi—Peziza ellipsospora
Peziza ellipsospora
(Photo: © Fred Stevens)

Peziza ellipsospora (Gilkey) Trappe
Mycotaxon 9(1): 336. 1979.

Common Name: none

Synonym: Hydnotrya ellipsospora Gilkey