California Fungi—Parasola conopilea
Parasola conopilea
(Photo: © Alan Rockefeller)

Parasola conopilea (Fr.) Örstadius & E. Larss.
Mycol. Res. 112(10): 1180. 2008.

Common Name: none

Synonym: Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis

Possible Synonym: Psathyrella atrospora A. H. Smith