California Fungi—Naematelia aurantia
Tremella aurantia
(Photo: © Fred Stevens)

Naematelia aurantia (Schwein.) Burt
Ann. Mo. bot. Gdn 8: 368 (1921.

Common Name: Witch's Butter

Synonym: Tremella aurantia Schwein.

Misapplied name: Tremella mesenterica