California Fungi—Lycoperdon nigrescens
Lycoperdon nigrescens
(Photo: © Fred Stevens)

Lycoperdon nigrescens Wahlenb.
Magazin für die Botanik 1: 1. 1794.

Common Name: none

Synonym: Lycoperdon foetidum Bonord.; Lycoperdon perlatum v. nigrescens Pers.