California Fungi—Coprinopsis ephemeroides
Coprinopsis ephemeroides
(Photo: © Fred Stevens)

Coprinopsis ephemeroides

Common Name: none

Synonym: Coprinus ephemeroides (DC) Fries