California Fungi—Collybia cookei
Collybia cookei
(Photo: © Michael Wood)

Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold
Mycologia 27(4): 413. 1935.

Common Name: none

Synonym: Microcollybia cookei (Bres.) Lennox