California Fungi—Chroogomphus ochraceus
Chroogomphus ochraceus
(Photo: © Fred Stevens)

Chroogomphus ochraceus (Kauffman) O.K. Miller
Mycologia 56: 546-549. 1964.

Common Name: pine spike

Synonym: Gomphidius ochraceus

Misapplied name: Chroogomphus rutilus