California Fungi—Amanita smithiana
Amanita smithiana
(Photo: © Michael Wood)

Amanita smithiana Bas
Persoonia 5(4): 419. 1969

Common Name: none