California Fungi—Aleurodiscus amorphus
Aleurodiscus amorphus
(Photo: © Michael Wood)

Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt.
Krypt.-Fl. Schles. 3: 429. 1888.

Common Name: none