California Fungi—Gastroboletus amyloideus
Gastroboletus amyloideus
(Photo: © Michael Wood)

Gastroboletus amyloideus Thiers
Brittonia 21: 251. 1969.

Common Name: none

Synonym: Xerocomellus amylosporus (A.H. Sm.) J.L. Frank & N. Siegel